Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

Statystyka

Użytkowników : 144363
Artykułów : 125
Zakładki : 27
Odsłon : 259992

Dzisiaj jest: Piątek
30 Września 2022
Dzień chłopaka i Światowy Dzień
Serca
Imieniny obchodzą
Grzegorz, Hieronim, Honoriusz, Imisław,
Leopard, Sofia, Wera, Wiera, Wiktor,
Wiktoriusz, Zofia

Do końca roku zostało 93 dni.
Zodiak: Waga

 

Bydgoszcz, dnia 23.05.2019r.
Tekst :    Zbigniew Kania
Zdjęcia : Ryszard Mrozik

      W dniu 22 maja 2019r. bydgoska Restauracja TOBIASZ była miejscem obrad XII Zjazdu Delegatów Okręgowego Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bydgoszczy.
Celem Zjazdu było podsumowanie 5-letniej kadencji struktur okręgowych Związku, rozpatrzenie sprawozdań zarządu i komisji, wytyczenie programu działania na lata 2019 – 2024, udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi oddziału okręgowego za okres kadencji 2014 – 2018, dokonanie wyboru nowego zarządu, okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowego sądu koleżeńskiego oraz delegata na Krajowy Zjazd Delegatów PZERiI.
W Zjeździe udział wzięło 58 Delegatów spośród 67 wyłonionych podczas Walnych Zebrań Spawozdawczo – Wyborczych w poszczególnych rejonach, a także zaproszeni goście.
Obrady otworzył Przewodniczący ustępującego  Okręgowego Zarządu PZERiI w Bydgoszczy Zdzisław Tylicki, który powitał zgromadzonych Delegatów i pozostałych uczestników Zjazdu, proponując przewodniczenie Zjazdowi przez Barbarę Makowiecką. Do Prezydium Zjazdu zaproszeni zostali między innymi Goście Zjazdu : p. Elżbieta Ostrowska – Przewodnicząca Zarządu Głównego PZERiI, europoseł – p. Janusz Zemke, zastępca prezydenta Bydgoszczy – p. Iwona Waszkiewicz, Wiceprzewodniczący Rady Miasta – p. Ireneusz Nitkiewicz, Szef bydgoskiego Oddziału ZUS – p. Mariusz Jaroniewski, członkowie ustępującego zarządu – p. Wiesław Olszewski i p. Harald Matuszewski oraz przewodniczący okręgowych komisji p. Maksymilian Sopoński i p. Ryszard Drojma.
Miłym akcentem spotkania było uroczyste wręczenie odznak związkowych. Dużą Złotą Odznaką Honorową PZERiI nadaną przez Zarząd Główny PZERiI wyrózniony został p. Mariusz Jaroniewski – Szef Oddziału ZUS – w uznaniu jego działań podejmowanych na rzecz środowiska emerytów, rencistów i inwalidów. Ponadto wręczono 1 Dużą i 8 Małych Złotych Odznak Honorowych zasłużonym działaczom naszej organizacji.
Sprawozdanie z działalności Okręgowego Zarządu Związku przedstawił Przewodniczący Zdzisław Tylicki, który między innymi z satysfakcją poinformował o stałym wzroście liczby członków Okręgowego Oddziału w okresie upływającej kadencji. Dziś jest nas o ponad 600 członków więcej niż w 2014 roku. Treść sprawozdania znajduje się w materiałach zjazdowych. Informację zawierającą sprawozdanie finansowe przedstawiła Skarbnik O/Z p. Cyryla Wypijewska, natomiast sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej – jej Przewodniczący p. Maksymilian Sopoński. Podsumowanie pracy Okręgowego Sądu Koleżeńskiego złożył Przewodniczący  Ryszard Drojma.
Zjazd powołał komisje zjazdowe : mandatową, porozumiewawczą i wnioskową. Przyjęto Uchwałę o liczbowym składzie Zarządu Okręgowego (29 – 31 osób), Okręgowej Komisji Rewizyjnej (5 osób) i Okręgowego Sądu Koleżeńskiego (5 osób). Komisja Mandatowa na podstawie list obecności stwierdziła prawomocność Zjazdu (kworum).
W dyskusji zwracano szczególną uwagę na potrzebę wykorzystania potencjału ludzi z rejonów i kół terenowych, którzy swoim zaangażowaniem wnieść mogą wiele dla efektywności działań realizowanych przez oddział okręgowy. Zgłoszono też inne wnioski, które zostały uwzględnione w protokole Komisji Wnioskowej. Po zakończeniu dyskusji Delegaci w głosowaniu jawnym udzielili ustępującemu Zarządowi absolutorium za okres minionej kadencji.
Wybory, poprzedzone zglaszaniem kandydatur do nowych władz wyłoniły skład nowowybranego Zarządu Oddziału Okręgowego PZERiI, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Koleżeńskiego oraz Delegata na Zjazd Krajowy Związku.
Po ukonstytuowaniu się w/w organów, nowowybranym przewodniczącym Zarządu Okręgowego został ponownie p. Zdzisław Tylicki. Skład Prezydium O/Z stanowią :

–                                         v-ce przewodnicząca    -            Gabriela Rewers,

–                                         v-ce przewodniczący    -            Wiesław Olszewski,

–                                         skarbnik                     -            Cyryla Wypijewska,

–                                         sekretarz                    -            Zbigniew Kania,

–                                         członek Prezydium       -            Barbara Kunert,

–                                         członek Prezydium       -            Danuta Rybarczyk.

            Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej został p. Maksymilian Sopoński, a  przewodniczącym Okręgowego Sądu Koleżeńskiego p. Ryszard Drojma. Pełen skład władz okręgowych zostanie zamieszczony w oddzielnym komunikacie. Delegatem na Zjazd Krajowy wybrano p. Zdzisława Tylickiego.
Ostatni punkt obrad stanowiło wystąpienie Komisji Wnioskowej Zjazdu, zawierające uchwały i wnioski wynikające z przedstawionych sprawozdań, informacji, wystąpień i dyskusji, które zawarto w Protokole Komisji i które przyjęte zostały w jawnym głosowaniu przez Delegatów uczestniczących w obradach XII Okregowego Zjazdu Delegatów, czlonków Oddziału Okręgowego w Bydgoszczy.

Pozostałe zdjęcia 
© 2022 Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów - Zarząd Okręgowy w Bydgoszczy