POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓW

 

ZARZĄD OKRĘGOWY W BYDGOSZCZY

Menu

Zadzwoń do nas

(52) 322-04-85

 

Prezes Zdzisław Tylicki

+48 662 002 220

Otwórz statut w PDF >>

Sprawdź również:

Struktura organizacyjna

 

W strukturze organizacyjnej Związku występują:

 

 władze naczelne,

 oddziały okręgowe,

 oddziały rejonowe,

 koła terenowe i środowiskowe.

 

Podstawową jednostką organizacyjną są koła terenowe (incydentalnie występują również koła środowiskowe), podległe oddziałom rejonowym. Te z kolei podlegają oddziałom okręgowym. Zwierzchność nad oddziałami okręgowymi sprawuje Zarząd Główny.

„W strukturach Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów wg stanu na koniec 2023 roku działa 35 oddziałów okręgowych.

Oddział Okręgowy PZERiI w Bydgoszczy skupia 9 oddziałów rejonowych oraz 40 Kół, w tym 16 podlegających bezpośrednio oddziałowi okręgowemu i 24 koła podległe oddziałom rejonowym.”

 

 

 

Władze naczelne

 

Władzami naczelnymi Związku są:

 

 Krajowy Zjazd Delegatów;

 Zarząd Główny;

 Główna Komisja Rewizyjna;

 Główny Sąd Koleżeński.

 

Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Związku. Jest zwoływany co pięć lat. Do jego właściwości należy m. innymi:

 

 uchwalanie programu działania Związku,

 rozpatrywania sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,

 udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,

 wybieranie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,

 uchwalanie statutu i dokonywanie jego zmian,

decydowanie o rozwiązaniu Związku.

 

Zarząd Główny jest naczelną władzą Związku w okresie między zjazdami delegatów i kieruje jego działalnością. Składa się z 45-59 członków. Zarząd Główny powołuje ze swego grona Prezydium, w tym przewodniczącego, 2-3 wiceprzewodniczących, sekretarza generalnego i skarbnika, którzy tworzą Kierownictwo Prezydium Zarządu Głównego.


Do kompetencji Zarządu Głównego należy m. innymi:

 

 ustalanie planu działalności Związku,

 ustalanie zasad gospodarki finansowej Związku,

 uchwalanie budżetu Związku,

 ustalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej,

 podejmowanie uchwał w sprawach powoływania, łączenia i rozwiązywania oddziałów okręgowych Związku oraz ustalanie terenów ich działania,

 uchwalanie regulaminów Zarządu Głównego i jego Prezydium, zarządów okręgowych i rejonowych oraz ich prezydiów oraz zarządów kół.

 

Główna Komisja Rewizyjna składa się z 9-11 członków, spośród których wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Do jej kompetencji należy w szczególności:

 

 kontrola działalności statutowej i gospodarki finansowej Związku i przedstawianie wniosków i ocen Zarządowi Głównemu,

 nadzorowanie działalności komisji rewizyjnych niższego szczebla,

 uchwalanie – w porozumieniu z Zarządem Głównym – regulaminu komisji rewizyjnych.

 

Główny Sąd Koleżeński składa się z 9-15 członków, spośród których wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Rozpatruje sprawy członków zwiąazku dotyczące:

 

 nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Związku,

 działania na szkodę Związku,

 naruszania zasad współżycia społecznego.

 

Ponadto do właściwości Głównego Sądu Koleżeńskiego należy uchwalanie, w porozumieniu z Zarządem Głównym, regulaminu sądów koleżeńskich i nadzorowanie działalności sądów okręgowych.

 

Oddziały okręgowe działają na terenie ustalonym przez Zarząd Główny. Władzami oddziału okręgowego są:

 

 okręgowy zjazd delegatów:

 zarząd oddziału okręgowego;

 okręgowa komisja rewizyjna;

 okręgowy sąd koleżeński.

 

Oddziały rejonowe działają na terenie ustalonym przez oddział okręgowy. Władzami oddziału rejonowego są:

 

 rejonowy zjazd delegatów;

 zarząd oddziału rejonowego;

 rejonowa komisja rewizyjna.

 

Koła mogą być powoływane na określonym terenie (jako koła terenowe) lub w określonych środowiskach (koła środowiskowe).


Władzami koła są:

 

 walne zebranie członków;

 zarząd koła.

Statut Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów:

Poznaj nasze struktury organizacyjne

Statut i struktura

NIE BADŹ SAMOTNY - DOŁĄCZ DO NAS!

Skontaktuj się z nami

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓW

 

ZARZĄD OKRĘGOWY

W BYDGOSZCZY

Kontakt elektroniczny

 

pzerii.bydgoszcz@wp.pl

Kontakt  telefoniczny

 

(52) 322-04-85

 

+48 662 002 220

Prezes Zdzisław Tylicki

Pon. - Czw. 10:00 - 14:00

 

Czartoryskiego 18

(budynek szkoły)

 

85-222 Bydgoszcz

Twoje Imie

Nr telefonu

Twój e-mail:

Treść wiadomości:

Zgoda

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Bydgoszczy moich danych osobowych zawartych w formularzu na potrzeby realizacji przesłanego zgłoszenia.

Wyślij wiadomość
Wyślij wiadomość
Wiadomość została wysłana — dziękujemy! Niedługo się skontaktujemy :)

Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Bydgoszczy (85-222), przy ul. Czartoryskiego 18. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione. Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz). Realizacja: Plutowski.pl